นโยบายการรักษาความเป็นส่วนตัว

Our website address is: https://www.jewellista.com.

ได้ให้ความสําคัญต่อสิทธิส่วนบุคคลขั้นพื้นฐานในเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการและให้ความสําคัญกับความเป็น ส่วนตัวของลูกค้าของเรา และให้คุณมั่นใจได้ว่าเราเคารพในความเป็นส่วนตัวของคุณอย่างเคร่งครัด การเยี่ยมชมเว็บไซต์ และ/หรือการใช้ผลิตภัณฑ์และการบริการที่ให้บริการแก่คุณบนเว็บไซต์ เรามุ่งหมายที่จะให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้ใช้บริการที่เชื่อมต่อทางออนไลน์เข้ามายังเว็บไซต์ให้มีความปลอดภัยที่สุด Jewellista.com จึงได้จัดทําข้อตกลงการใช้ บริการและนโยบายการรักษาความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น โปรดศึกษานโยบายนี้อย่างละเอียดเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวก่อนยอมรับข้อตกลง หมายถึงคุณได้ยอมรับเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ในการใช้บริการสมาชิกของ เว็บไซต์จะต้องเก็บข้อมูลในส่วนของ ชื่อและรหัสส่วนตัวไว้เป็นความลับ ทั้งนี้สมาชิก แต่ละท่านจะยอมรับผิดชอบ กับการกระทําต่างๆ ภายใต้บัญชีของท่าน

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ทางเราจะทําการเก็บข้อมูลผู้ที่เข้ามายังเว็บไซต์ของ Jewellista.com และได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิกในระบบของ Jewellista.com ทั้งที่มีคําสั่งซื้อ ผู้ที่มาติดตามข่าวสารต่าง ๆ และให้หมายความรวมถึงผู้ที่เข้าชมเว็บไซต์ของ Jewellista.com โดยไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิกในระบบและไม่มีคําสั่งซื้อใน Jewellista.com ด้วย

ข้อมูลที่ทางเว็บไซต์จะทําการรวบรวมจากผู้ที่เข้ามายัง Jewellista.com

 • เพื่อความสะดวกในการให้บริการ เพื่อใช้ในการตรวจสอบความเป็นสมาชิก และเพื่อใช้แจ้งข่าวสารต่างๆ Jewellista.com จึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เช่น ชื่อ ที่อยู่ ที่อยู่อีเมล์ หรือที่ทํางาน รหัสไปรษณีย์ หรือหมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น ทั้งนี้ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ตลอดเวลา
 • กรณีที่ท่านลงทะเบียนเป็นสมาชิกในระบบของเว็บไซต์ของ Jewellista.com หรือเข้าใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง Jewellista.com จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม เช่น เพศ อายุ ความสนใจส่วนบุคคล การศึกษา เป็นต้น เพื่อช่วยให้สมาชิกสามารถค้นหาและสื่อสารระหว่างกันได้อย่างสะดวก
 • เพื่อให้ได้ข้อมูลสถิติและนําไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการของเว็บไซต์ให้สมบูรณ์แบบมากขึ้น Jewellista.com จําเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านบางอย่างเพิ่มเติมด้วย ได้แก่ ที่อยู่ทางอินเตอร์เน็ต (IP Address) ของเซิร์ฟเวอร์ที่ผู้ใช้บริการใช้เพื่อเชื่อมต่อเข้าสู่เว็บไซต์ ชนิดของโปรแกรมค้นผ่าน (Browser) ชื่อ โดเมน (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ (web page) ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเยี่ยมชม วันและเวลาที่เยี่ยมชม เว็บไซต์และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

 • Jewellista.com จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกเพียงเท่าที่จําเป็น เช่น ชื่อ และที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆอย่างรวดเร็ว รวมทั้งสํารวจความคิดเห็นของสมาชิกที่มีต่อ กิจการหรือกิจกรรมของ Jewellista.com เท่านั้น เพื่อนําไปพัฒนาปรับปรุงในด้านต่างๆให้สามารถตอบสนอง ความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น
 • ข้อมูลบางส่วนของสมาชิก รวมทั้งรูปภาพ จะได้รับการเผยแพร่บนเว็บไซต์ให้สมาชิกและผู้เข้าชมเว็บไซต์คนอื่นๆ ได้รู้จัก เพื่อความสะดวกในการติดต่อสื่อสารกันภายในเครือข่ายของชุมชนออนไลน์ อาทิเช่น การแสดงความ คิดเห็นต่อสินค้า การให้คะแนนสินค้า เป็นต้น
 • Jewellista.com ขอรับรองว่า จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกไว้เป็นความลับ จะไม่นําข้อมูลส่วนบุคคล ของสมาชิกที่ Jewellista.com ได้เก็บรวบรวมไว้ไปเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับ อนุญาตจากสมาชิก หรือมีกรณีที่ระบุไว้ในข้อตกลงการใช้บริการและนโยบายการรักษาความเป็นส่วนตัวฉบับนี้
 • กรณีที่ Jewellista.com ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดําเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก เช่น การ จัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของ Jewellista.com เป็นต้น Jewellista.com จะ กําหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดําเนินการดังกล่าว ต้องเก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วน บุคคลของสมาชิก และกําหนดข้อห้ามมิให้มีการนําข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจการหรือ กิจกรรมของ Jewellista.com

ความปลอดภัยและการรักษาความลับ

 • สมาชิกของ Jewellista.com จะได้รับความปลอดภัยโดยการใช้ระบบการตั้งรหัสผ่าน (Password) ที่ผู้ใช้บริการกําหนดขึ้นเอง Jewellista.com จะดูแลความปลอดภัยของข้อมูลของสมาชิก และจะไม่นําข้อมูลส่วนบุคคลของ สมาชิกไปเปิดเผยที่อื่นๆ
 • Jewellista.com จํากัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกได้เฉพาะพนักงานและบุคคลภายนอกที่ Jewellista.com พิจารณาแล้วว่ามีเหตุผลที่จําเป็นในการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวเพื่อทํางานตามหน้าที่เท่านั้น
 • อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมีการหลั่งไหลข้อมูลเข้าออกหลากหลายช่องทาง Jewellista.com อาจะไม่สามารถ รับประกันความปลอดภัยของข้อมูลของสมาชิกได้เต็มที่ ไม่ว่าจะอาจจะด้วยเหตุผลทางเทคนิคหรือปัจจัยอื่นๆ อาจ ทําให้เกิดความไม่ปลอดภัยกับข้อมูลของสมาชิกได้

การใช้คุกกี้

“คุกกี้” หมายถึง หน่วยข้อมูลย่อยที่ Jewellista.com ส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (Web browser) ของผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้ว หากมีการใช้ “คุกกี้” ก็จะทําให้เว็บไซต์ Jewellista.com สามารถ บันทึกหรือจดจําข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะ ทําการลบ “คุกกี้” นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี้” นั้นทํางานอีกต่อไป

 • หากท่านเลือกใช้ “คุกกี้” แล้ว ท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซต์มากขึ้น เพราะ “คุกกี้” จะช่วยจดจํา เว็บไซต์ที่ท่านเยี่ยมชม แต่ “คุกกี้” จะไม่สามารถที่ดึงข้อมูลใดๆ ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์หรืออีเมล์ของคุณได้
 • Jewellista.com จะนําข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติหรือในกิจกรรมอื่นของ Jewellista.com เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของ Jewellista.com เท่านั้น โดย Jewellista.com จะไม่ใช้ “คุกกี้” เพื่อ แกะรอยตัวเลือกสําหรับเนื้อหาของท่าน
 • ท่านอาจตั้งโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ของท่านให้แจ้งเตือนเมื่อท่านได้รับคุกกี้ หรือเมื่อมีการส่งคุกกี้ หรือจะทําการปฏิเสธ เลิกรับคุกกี้ก็ได้ อย่างไรก็ตามหากท่านเลือกทําการปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมด อาจทําให้พื้นที่บางส่วนของเว็บไซต์ทํางานได้ไม่ ถูกต้อง

การเข้าสู่เว็บไซต์อื่น ๆ

 • Jewellista.com สามารถที่จะเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นหรือตําแหน่งอื่นได้ โดยที่การจัดหาลิงค์ดังกล่าว มีขึ้นเพื่ออํานวย ความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการในด้านของเนื้อหา สินค้า บริการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับทาง Jewellista.com เท่านั้น และไม่ถือ เป็นการรับรองเว็บไซต์อื่นหรือตําแหน่งอื่นนั้นๆ แต่อย่างใด
 • กรณีที่ท่านได้เข้าชมเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ Jewellista.com ขอให้ท่านตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัว ของเว็บไซต์อื่นดังกล่าว เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์นั้นได้เก็บรวบรวม ใช้หรือดําเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่สามารถนําไปใช้กับ เว็บไซต์อื่น

การเปลี่ยนแปลงนโยบายของเว็บไซต์

ข้อตกลงการใช้บริการและนโยบายการรักษาความเป็นส่วนตัว Jewellista.com อาจทําการเปลี่ยนแปลงหรือระงับการใช้ เว็บไซต์ หรือแก้ไขข้อตกลงการใช้บริการและนโยบายการรักษาความเป็นส่วนตัวเป็นครั้งคราวตามความเหมาะสม ไม่ว่า เวลาใดๆ โดยไม่จําต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า และโดยปราศจากความรับผิดต่อผู้ใช้เว็บไซต์ หรือต่อบุคคลภายนอกใดๆ ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ หลังจากที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขดังกล่าว ถือว่า ผู้ใช้บริการได้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขดังกล่าวและตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข นั้นๆ ดังนั้น Jewellista.com จึงขอแนะนําให้ผู้ใช้บริการอ่านข้อตกลงการใช้บริการ และนโยบายการรักษาความเป็นส่วนตัว เยี่ยมชมหรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ Jewellista.com

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้บริการ ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับข้อตกลงการใช้บริการและนโยบาย การรักษาความเป็นส่วนตัว หรือการปฏิบัติตามข้อตกลงและนโยบายฉบับนี้ Jewellista.com ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟัง ข้อเสนอแนะ และคําติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของ Jewellista.com ต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกับ Jewellista.com ได้ที่อีเมลล์ contact@iewellista.net หรือติดต่อเพิ่มเติมคลิก ติดต่อเรา